دسته بندی
کلیدواژه ها
جدیدترین ها
1446  مورد ( صفحه 1 از 145 )
1 . گفتگویی صریح با وهابیت
این نوشتار به چند ادعا پاسخ می‌دهد:
1. شیعه و قرامطه یکی است. تنها اینان بودند که وحدت مسلمانان را خدشه‌دار کردند و حرمت حج و خانه خدا را شکستند. پاسخ این که اولاً شیعه از قرامطه اعلام برائت می‌کند...
1400/06/31
2 . مبانی توسل از دیدگاه جریان دیوبندیه
این پژوهش با هدف بررسی مبانی جریان دیوبندیه؛در باره ی توسل؛ انجام گرفته است. هرچند در اصل مشروعیت توسل در اسلام تردیدی نیست و در برخی از فروعات آن میان مسلمانان ازجمله مکتب تشیع و جریان دیوبندیه اختلا...
1400/06/29
3 . تأثیر وهابیت در شکل گیری جنبش های بنیادگرا در پاکستان
موضوع بنیادگرایی اسلامی یکی از مهم ترین مسائلی است که در حال حاضر جهان اسلام با آن مواجه است. پاکستان یکی از کشورهایی است که در سطحی گسترده گرفتار این مسئله است. گروه های بنیادگرایی افراطی در این کشور...
1400/06/29
4 . بررسی تطبیقی تحلیل «خلق افعال عباد» در کلام ماتریدیه و دیوبندیه
دیوبندیه مکتبی است که از درون مذهب کلامی ماتریدیه برخاسته و ادعای پیروی از کلام ماتریدیه، مهم ترین شاخصه کلامی دیوبندیه است؛ اما این مدعا در تطبیق مباحث کلامی دچار تزلزل هایی شده است. تطبیق آرای این د...
1400/06/29
5 . مدارس دیوبندیه نظام آموزشی و پیامدهای اجتماعی فرهنگی
مسلمانان شبه قاره هند از سده هجدهم میلادی به سبب آغاز دوره استعمار و با توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، در مواجهه با مسائل جدید جامعه، بیشتر بر انجام فعالیت های فرهنگی متمرکز شدند. بدین منظور ب...
1400/06/29
6 . توسل در نگاه اشرف علی تهانوی و خلیل احمد سهارنپوری
توسل یعنی انسان باواسطه قرار دادن اموری به خدا نزدیک تر شود. بسیاری از مسلمانان از جواز توسل به انبیاء و اولیاء الهی چه در زمان حیات و چه بعد از حیاتشان و بسیاری از وجوه توسل دفاع کرده اند ازجمله این ...
1400/06/29
7 . بحران سوریه و سیاست منطقه ای عربستان سعودی( 2011 تا 2014)
با شروع بحران سیاسی در سوریه، بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای بر اساس منافع خود جهت گیری های مختلفی را در رابطه با این کشور، که از اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خاصی در منطقه خاورمیانه برخوردار است،...
1400/06/29
8 . سوءاستفاده برخی گروه های سلفی از اندیشه مهدویت و آخرالزمان
اندیشه مهدویت در طول تاریخ مورد سوءاستفاده گرو ههای سودجوی مختلفی
واقع شده است. اعتقاد به اصل مهدویت موردقبول بزرگان وهابیت و سلفیه مانند
اب نتیمیه، محمدب نعبدالوهاب و ب نباز بوده است، اما کسی ک...
1400/06/29
9 . تأثیر اندیشه های ابن تیمیه بر خطوط فکری و خط مشی گروه های سلفی- تکفیری
بنیادگرایی دینی با ارائه قرائت های افراطی، ناقص، رادیکال و متن محور از متون دینی در مواجهه با بحران های دنیای جدید، مسلمانان را به سوی افراطی گرایی سوق می دهد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلی...
1400/06/29
10 . 11 سپتامبر و گسترش پدیدة اسلام هراسی در غرب
پدیدة اسلام هراسی حاکی از نوعی تصور بدبینانه و نفرت از اسلام و مسلمانان است که به بروز رفتارهای تبعیض آمیز و آزاردهنده علیه آن ها منجر می شود. اگرچه این پدیده در گذشته های دور ریشه دارد، با گذشت زمان ...
1400/06/29
© حقوق مادی و معنوی اين پايگاه متعلق به پایگاه تخصصی وهابیت پژوهی و جریان های سلفی است.