دسته بندی
کلیدواژه ها
جدیدترین ها
8  مورد ( صفحه 1 از 1 )
1 . نقش کج فهمی دینی در شکل گیری گروه های تکفیری و عملیات انتحاری
هدف پژوهش حاضر تبیین عوامل شکل گیری گروه های تکفیری و رویکرد آنها نسبت به عملیات استشهادی و بررسی مبانی و برداشت های نادرست آنها از آیات و روایات وارده در باب جهاد ودفاع بود. نتایج این پژوهش که با روش...
1400/01/29
2 . بررسی ایدئولوژی گروه تکفیری - وهابی دولت اسلامی عراق و شام (داعش)
دولت اسلامی عراق و شام (داعش)، نام گروهی از اسلام گرایان سنی مذهب (وهابی) تروریستی است که رهبر آن ابوبکر البغدادی خود را خلیفه مسلمانان جهان اعلام کرده و داعیه رهبری مذهبی همه مسلمانان را دارد. این گر...
1400/01/29
3 . تحلیل گفتمانی نقش دستگاه استنباطی گروه های تکفیری بر عملکرد آنها
بذرهای افراط گرایی در اسلام از آغازین سال های آن و با ظهور گروه های هم چون خوارج، افشانده شد و به مرور، بارورتر گشت. امروزه، گروه های تکفیری با اقدامات خشونت بار گسترده، به نماد افراط گرایی تهید آفرین...
1400/01/28
4 . هوش مصنوعی و آینده حملات گروه های تروریستی تکفیری
استفاده از هوش مصنوعی در حوزه نظامی از اوایل ایلد دهله میللادی در بلید مل هلا بهصلورت راابلت درآمده و باعث پیشرفت و توسعه نس جدید تسلیحات و تجهیزات نظامی، از جملله بم هلای هوشلمند بلا هدایت لیزر و...
1399/03/06
5 . تروریسم رو به رشد در منطقه ساحل؛ نتیجه شش سال مداخله نظامی فرانسه
هدف مداخله نظامی فرانسه جلوگیری از ریشه دواندن گروه های ستیزه جو در شمال مالی و نجات دولت مالی از شکست بود زیرا که گروه های شورشی قصد داشتند به سمت جنوب فشار بیاورند. گرچه عملیات سروال موفقیت آمیز بود...
1399/01/10
7 . تقویت جایگاه گروه­ های تکفیری در سایه اختلاف آل سعود و آل شیخ
اصلاحات فرهنگی در عربستان باعث تقویت شکاف میان آل سعود و آل شیخ شده است. در این راستا عبدالعزیز آل شیخ مفتی عربستان از هیئت سرگرمی و تفریح خواسته است تا پرونده ساخت سینما و برگزاری کنسرت را با درایت و...
1397/02/09
8 . شیوه های بسیج سیاسی گروه های تکفیری، مطالعه موردی سوریه - بخش اول
از ضروریات کنش ورزی گروه ها و جنبش های اجتماعی، دست یازیدن آنان به منابع متعدد و به ویژه نیروی انسانی و بسیج آنها درراستای تحقق و حصول اهداف موردنظر است. تکفیری های فعال در جامعه سوریه و عراق به کنش گ...
1397/01/27
© حقوق مادی و معنوی اين پايگاه متعلق به پایگاه تخصصی وهابیت پژوهی و جریان های سلفی است.