دسته بندی
کلیدواژه ها
جدیدترین ها
1445  مورد ( صفحه 136 از 145 )
1351 . تشبیه: مانند کردن خدا به مخلوقات
تشبیه مصدر باب تفعیل از ریشه «ش ـ ب ـ ه» در لغت مانند کردن چیزی به چیزی و در اصطلاحِ متکلمان مانند کردن خداوند به خلق و بیشتر به انسان است. تجسیم گرچه معمولا در کنار تشبیه به کار رفته، و با آن قرابت م...
1392/06/26
1352 . تشبیه و تنزیه
میل به تشبیه ــ که گاه از آن به «تمثیل » تعبیر شده است ــ یکی از فراگیرترین و کهن ترین تمایلات بشری است. صورت مادّی و انسانی دادن به خدا، در طول تاریخ، همواره وجود داشته و در نقاط گوناگون جهان سابقه ا...
1392/06/26
1353 . تشبیه و تنزیه
مذهب حنابله شدیداً آغشته به تشبیه و تجسیم است، و حتی شعرای آنان در این باره اشعاری سروده اند. گرایش حنابله به تشبیه دلایلی دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
1392/06/26
1354 . تجسیم
اکثریت متکلمان اهل سنت و نیز همه علمای شیعه منکر جسم بودن خداوند هستند و بر این نفی، به ادله عقلی و نقلی استناد می کنند. در این میان تنها عده ای از اهل حدیث، حشویه و در رأس آنها وهابیان معتقد به جسم ب...
1392/06/26
1355 . در آمدی بر مناسبات وهابیت و علم کلام
تفاوت های وهابیت با دیگر مذاهب اسلامی را باید در دل مباحث کلامی و اعتقادی جست. شبهات وهابیت نیز پیش فرض های اعتقادی دارد و هر چند گاهی در قالب گزاره های فقهی مانند احکام حلال و حرام بیان شده است، اما ...
1392/06/26
1356 . آسیب شناسی تفسیر سلفیان
قدر متیقن از اصطلاح «تفسیر سلفی» تفسیری است که اساس آن بر روایات و آرای صحابه و تابعین پی ریزی شده باشد. نگاه آسیب شناسانه به تفسیر سلفی در کند و کاو نقادانه در سامانه ای استکه برای تفسیر صحابه و تابع...
1392/06/26
1357 . تاویل
در تعبیرات لغت نویسان، واژه تأویل گاه به یک چیز و گاه به یک سخن افزوده شده است، از آنرو که در کاربرد قرآنیِ واژه هر دو گونه اضافه وجود دارد. به همین سبب در توضیح این واژه در آثار لغوی اندکی ابهام و گا...
1392/06/26
1358 . تأویل
واژۀ تأویل از ریشه «أ و ل»، و به معنای بازگرداندنِ پیش یا وضعیت پیشین است. آنجا که تأویل دربارۀ فهم چیزی به کار رود، ناظر به بازگرداندن چهرۀ بیرونی به معنای درونی است که به گونه های مختلف در قرآن کریم...
1392/06/26
1359 . نگاهی به زندگی بنیان گذار وهابیت
محمد بن عبد الوهاب بنیانگذار وهابیت، در سال 1115 در عیینه به دنیا آمد، وی ابتدا نزد پدر تحصیل کرد و سپس برای ادامه تحصیل به مکه و مدینه مهاجرت کرده و در آنجا با افکار ابن تیمیه آشنا شد. ریشه اکثر اندی...
1392/06/26
1360 . معیارهای توسل از دیدگاه وهابیت
کلّیه فِرَقِ اسلامی در اصل توسّل وحدت نظر داشته و میان آنان اختلافی وجود ندارد. تنها فرقه ای که در مسئله توسل با دیگر مسلمانان اختلاف دارد وهابیت است. در این بحث برآنیم که با یکی از قواعد فقهی تحت عنو...
1392/06/25
© حقوق مادی و معنوی اين پايگاه متعلق به پایگاه تخصصی وهابیت پژوهی و جریان های سلفی است.