معرفت‌شناسی جریان‌تکفیر درصدد فهم منابع دانشی جریان سلفی‌ ـ تکفیری است. گفتمان سَلفی با نپذیرفتن عقل به‌عنوان منبعی در عرض نقل، عملاً از این سنخ معرفت بی‌بهره بوده و آن را به حد یک مؤید برای یافته‌های نقلی تقلیل داده است و از این روسی که این جریان عقل را در طول نقل و دلیلی غیرمستقل فرض می‌کند. دلیل نقلی مهم‌ترین منبع دانشی این نحله به شمار می‌رود که خود شامل کتاب، سنت و اجماع می‌شود. حجیت خبر واحد در عقاید حتی باوجود ضعف سند از چالشی‌ترین مباحث معرفت‌شناسانه‌ی این جریان است. در این جریان، روش شهودی با اینکه از اساس انکار نمی‌شود اما قرار گرفتن آن در عرض دلیل نقلی و یا تقدم آن بر ادله‌ی سمعی به‌شدت مورد اعتراض و انکار سلفیه قرار می‌گیرد و منازعات سلفیه با متصوفه شاهدی بر این مدعاست.
نویسنده :  مصطفی شریفی پور(دانش پژوه سطح چهار دانش اجتماعي مسلمين مؤسسه آموزش عالي حوزو امام رضا(ع)
منبع :  مطالعات اندیشه معاصر مسلمین سال اول، ش1 ،پاييز و زمستان 1394

 

به منظور دریافت فایل مقاله به لینک مندرج در پائین صفحه مراجعه کنید.

 

 

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن