سلفیه یا سلفی گری، جریانی است که مدعی پیروی از مسلمانان نخستین است و ریشه در قرون نخستین اسلامی دارد. دو شعبه اصلی جریان سلفیه عبارتند از: سلفیه سنتی و سلفیه اصلا حگرا. در این پژوهش به چگونگی شکل گیری سلفیه، تغ ییرات تاریخی و تقسیمات آن از آغاز تا وفات کیی از بزرگ ترین اندیشمندان آن؛ یعنی رشیدرضا پرداخته شده است. در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است، این نتیجه به دست آمد که جریانهای مختلف سلفیه، تفاوتهای زیادی باهم دارند و این تفاوت در نوع برخورد آنان با سایر مسلمانان نیز متبلور است.
نویسنده :  سید امیر موسوی
منبع :  مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی سال چهاردهم پاییز و زمستان 1397 شماره 50

متن کامل مقاله را اینجا مطالعه کنید

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن