بنیادگرایی دینی با ارائه قرائت های افراطی، ناقص، رادیکال و متن محورازمتون دینی در مواجهه با بحران های دنیای جدید، مسلمانان را به سوی افراطی گرایی سوق می دهد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی تلاش می کند، به این پرسش ها پاسخ دهد که بنادهای فکری و نظری افراط گرایی در جهان اسلام چیست؟ و علل بازتولید این اندیشه ها چه عواملی هستند؟ یافته ها حاکی از آن است که افراط گرایی حاصل دیالکتیک وهابیت (سلفی گری) و اندیشه های رایدکال بنیادگرایانه است و به لحاظ فکری این جریان های افراط گرا از آموزه های ابن تیمیه و شاگردان مکتب او یعنی محمد بن عبدالوهاب، ابوالاعلی مودودی و سید قطب تغذیه می کنند. درواقع افراط گرایان باتفسیر خود از جهاد و باز تولید اندیشه های بنیادگرایی در قالب گروه های تروریستی چون طالبان، القاعده و داعش ظهور نموده اند.
منبع :  فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام

جواد علی پور/ استاد یار علوم سیاسی دانشگاه تبریز

سجاد قیطاسی/ کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه گیلان

مهدی دارابی/ کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه گیلان

 

 

 

مطالعه متن کامل مقاله

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن