هدف پژوهش حاضر تبیین عوامل شکل گیری گروه های تکفیری و رویکرد آنها نسبت به عملیات استشهادی و بررسی مبانی و برداشت های نادرست آنها از آیات و روایات وارده در باب جهاد ودفاع بود. نتایج این پژوهش که با روش استنباطی ـ تحلیلی انجام شد، گویای آن است که جریان های تکفیری با نقل گرایی افراطی و با تمسک به ظواهر وتفسیر گزینشی، دیگران را به شرک و بدعت متهم کرده و دایره تکفیر را با برداشت سطحی به تمام انسان ها از جمله مسلمانان بسط داده و بدون در نظر گرفتن قواعد جهاد و دفاع و شهادت، اقدام به خشونت و کشتار علیه انسان هایی بی گناه می کنند. در حالی که این گونه اقدامات با روح اسلام سازگار نیست. در عین حال عملیات استشهادی به دلیل اتکاء به شاخص های دینی و اخلاقی در مقام دفاع تجاوز از اساس اسلام، در شرایط خاص جایز شمرده شده است.
منبع :  فصلنامه علمی پژوهشی سیاست متعالیه

سیروس اسماعیل زاده/ دانشجوی دکتری اندیشه امام خمینی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

یعقوب پور جمال/ استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

سعید حسن زاده دلگشا/ استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

 

 

 

 

مطالعه متن کامل مقاله

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن