اندیشه سلفی­گری و گسترش آن در دهه ­های گذشته آغاز شده و در دهه حاضر(90 شمسی) به اوج خود در جهان اسلام و به ­ویژه در منطقه خاورمیانه رسیده است و فرقه­ هایی همچون طالبان و داعش هم از رحِم و روش فکری سلفی بیرون آمده­اند. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تطبیقی اندیشه­ های سیاسی طالبان با داعش می­ باشد. این تحقیق از نوع تحقیقات تحلیلی- اسنادی می­ باشد، که با استفاده از نظریه گفتمان به­ تحلیل مباحث پرداخته شده است. با توجه به یافته­ های پژوهش و به­ صورت کلی می­ توان گفت که داعش و طالبان در برخی از اصول سیاسی با یکدیگر مشابهت دارند با این تفاوت که طالبان در این اندیشه است که در افغانستان قدرت را به ­دست گرفته و اسلام را آن ­طور که خود تفسیر می­ کنند اجرا کنند؛ اما داعش بر این باور است که یک حکومت جهانی تشکیل دهد و همه کسانی که با آنها نیستند را کافر و مرتد می ­دانند و معتقدند که یا باید از بین بروند و یا اینکه تفکر و حکومت داعش را بپذیرند، به­ همین خاطر است که می­گوییم داعش تکفیری است. لذا طالبان گروهی سلفی، ولی داعش گروهی سلفی تکفیری هستند.
منبع :  فصلنامه پژوهش های سیاسی و بین المللی

نویسندگان:

 

فرزاد نظری دانشجوی دکتری، اندیشه سیاسی، واحد شهرضا ، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

 علیرضا گلشنی دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول)

مرتضی شیرودی دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، پژوهشگاه امام صادق، قم، ایران

 

 

متن کامل مقاله

 

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن