تاریخ ثبت  1399/07/02
تعداد بازدید  373
این کتاب در 113 صفحه نوشته شده است و دارای یک مقدمه و دو فصل می باشد و هر فصلی دارای مباحث متعدد است. نویسنده در مقدمه می نویسد: به راستی که در قضیۀ ولاء و براء، اشتباهات و کج‌رَوی‌های بسیاری بین افراط و تفریط بوجود آمده است. و هستند کسانی که دین را به بهانۀ آسان‌گیری و وسطیت، کمرنگ کرده و ولاء و براء را ضایع ساخته‌اند، و نیز کسانی که در این مساله سخت گرفته و مردم را از دین متنفر ساخته و در تنطع و سخت‌گیری افتاده‌اند؛ و بلکه خون‌ها را به بهانۀ ولاء و براء ریخته‌اند. و همۀ این افراد دربارۀ حقیقت ولاء و براء، با هدایت قرآنی و منهج نبوی مخالفت کرده‌اند. و اینها به بعضی از آیات یا احادیث استدلال می‌کنند در حالی که آنها را نفهمیده‌اند، و یا آنها را از سیاقشان بریده‌اند، و یا نگاهی جزئی به این ادلّه داشته‌اند و به این شکل دچار اشتباه شده‌اند در حالی که گمان می‌کنند که بهترین کار را انجام می‌دهند. و این کتاب تحقیق مختصری دربارۀ تصحیح مفاهیم دربارۀ قضیۀ ولاء و براء است، و در این کتاب از خلال قرآن کریم و حدیث شریف و هدایت سلف و اقوال علما، انحرافاتی که بسیاری از مردم در این موضوع در آن افتاده‌اند و عواقب بدی بر دین و امت گذاشته‌اند را بیان می‌کنیم.
تعداد صفحات :  113
تعداد جلد :  0
سال انتشار :  0
نویسنده :  عبدالفتاح بن صالح قدیش الیافعي

فصل اول: دربارۀ تصحیح مفاهیم دربارۀ ولاء و براء با شخص مسلمان است. و در آن مباحثی وجود دارد:

مبحث اول: نصوصی که دربارۀ نصرت دادن و ولاء و محبت داشتن در تعامل و برخود با شخص مسلمان وارد شده است.

مبحث دوم: آیا در تعامل با مسلمانی که گناهکار و مبتدع است، برائت کردن یا بیزاری جستنی وجود دارد؟

مبحث سوم: کیفیت تعامل با مسلمان گناهکار و مبتدع، و هدایت نبوی در این باره.

مبحث چهارم: آیا هجر و دوری کردن، و سخت گرفتن با مسلمان گناهکار و مبتدع، از مقتضیات ولاء و براء است؟

مبحث پنجم: حکم ولاء و براء کردن بر اساس لقب‌های جزئی، حزبی، طایفه‌ای، منطقه‌ای و...

مبحث ششم: ولاء و براء در تعامل با حاکمان ظالم و فاسق.

و فصل دوم: دربارۀ تصحیح مفاهیم دربارۀ ولاء و براء با شخص غیر مسلمان است.

و در آن مباحثی وجود دارد:

مبحث اول: آنچه دربارۀ برائت از کفر و اهل آن وارد شده است.

مبحث دوم: آیا تکریم انسان از این جهت که او یک انسان است، با ولاء و براء منافات دارد؟

مبحث سوم: هدایت نبوی دربارۀ تعامل با اصناف گوناگون غیر مسلمانان.

مبحث چهارم: هدایت صحابه و سلف دربارۀ تعامل با اصناف گوناگون غیر مسلمانان.

مبحث پنجم: آیا ولاء و براء، به معنای بد رفتاری است؟ و آیا با خوش رفتاری منافات دارد؟

مبحث ششم: آیا ولاء و براء، با محبت و دوست‌داشتن منافات دارد؟ و آیا می‌شود شخص غیر مسلمان را دوست داشت؟

مبحث هفتم: آیا ولاء و براء، با سلام‌کردن بر آنان و تحیت و خوشامد‌گویی به آنان منافات دارد؟

مبحث هشتم: آیا ولاء و براء، با زیارت‌کردنِ آنان و عیادت‌کردنِ آنان و صلۀ‌رحم و دیدارکردن از آنان و هدیه‌گرفتن از آنان و هدیه‌دادن به آنان، و پذیرفنِ دعوت آنان، منافات دارد؟

مبحث نهم: معنای آیات و احادیثی که به نسبت شدّت و غلظت‌داشتن در تعامل با غیر مسلمانان وارد شده است.

مبحث دهم: آیا تعاون و همکاری با آنان در چیزی که مورد اتفاق است، با ولاء و براء منافات دارد؟

مبحث یازدهم: آیا سفرکردن به سرزمین آنان و اقامت‌گزیدن در آنجا، با ولاء و براء منافات دارد؟

مبحث دوازدهم: آیا تبریک‌گفتن و تسلیت و تعزیت گفتن به آنان در مناسبت‌هایی که دارند، با ولاء و براء منافات دارد؟

مبحث سیزدهم: آیا مدح و ستایش‌کردن آنان بخاطر خیری که در آنان وجود دارد، با ولاء و براء منافات دارد؟

مبحث چهاردهم: حکم شبیه ساختن خود به آنان در عادت‌ها و عبادت‌هایشان، و ارتباط آن با ولاء و براء.

مبحث پانزدهم: معنای «به اولیائی گرفتن کافران» چیست؟ و آیا به اولیائی گرفتن آنان بطور مطلق کفر است؟

مبحث شانزدهم: آیا وجود بعضی از تنازلات در تعامل با آنان بخاطر ضرورت، با ولاء و براء منافات دارد؟

مبحث هفدهم: اصناف مختلف غیر مسلمانان از حیث رسیدن دعوت به آنان و عدم رسیدن دعوت به آنان.

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن