منبع :  http://alwahabiyah.com

حسن سقاف یکی از نویسندگان معاصر و از علمای شافعی مذهب در کتاب «السلفیه الوهابیه، افکارها الاساسیه و جذورها التاریخیه» در مورد ریشه های فکری وهابیت از قول کوثری این گونه نقل می کند:

وهؤلاء السلفیون الوهابیون هم الحشویه الذین عناهم الامام المحدث الکوثری رحمه الله تعالی بقوله فی مقدمه کتاب «تبیین کذب المفتری» ص18 حیث قال:

والحشویه اسقطها الجهل والجمود ترنتی آراء جاهلیه ورثتها من نحل کانوا علیها قبل الاسلام وراجت علیهم تمویهات المموهین من الثنویه واهل الکتاب والصابئه لهم تقشف یخدعون به العامه وجهالات لایتصورها عاقل وهم غلاظ الطباع قساه جفاه یتحینون الفرص لاحداث القلاقل لایظهر لهم قول الا عند ضعف الاسلام ویستفحل امر الالحاد مع ظهور قولهم هکذا فی جمیع ادوار التاریخ خصومتهم متوجهه نحو العقل والعلوم النظریه وکل فرقه قائمه؛[1]

این سلفیهای وهابی همان حشویه ای هستند که امام کوثری رحمت الله در کتاب تبیین کذب المفتری ص18 آنجا که این چنین آورده است:

جهل و جمود، حشویه را نابود کرده است. سخنان جاهلیت در آن رشد کرد و آراء جاهلیت را از نحله های قبل از اسلام ارث بردند. در آنها تحریف کنندگان دوگانه پرستان و اهل کتاب و صابئین راه یافت. آنها ترفندی دارند که مردم عادی را با آن گول می زدند که عاقل حتی نمی تواند آنها را تصور کند. طبع آنها خشن بود و قسی و جفا کار بودند. از فرصتهایی که برایشان پیش می آمد برای ایجاد هرج و مرج استفاده می کردند و سخنی را که بیان می کردند از روی ضعف اسلام شان بود. با گفته های آنها الحاد بزرگ شد و در همه ادوار تاریخ، دشمنی شان متوجه عقل و علوم نظری و گروههای طرفدار این علوم بوده است.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] السلفیه الوهابیه، افکارها الاساسیه و جذورها التاریخیه، حسن سقاف، ص23-24.

صضبضصضصبضصب.jpgwfqwfqwffqw.jpgwqfqwfqwfwqf.jpg

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن