منبع :  http://alwahabiyah.com

«محمد عبدالحی لکنوی» از علمای حنفی در «ابراز الغی الواقع فی شفاء العی» درباره ابن تیمیه این چنین می گوید:

أما مباحثه الشاذة المردودة كبحثه في مسألة الزيارة وأبحاثه في كثير من الأحاديث الجياد في كتابه منهاج السنة فأنا مع جمهور علماء الأمة، وأكثر محققي الملة بمعزل عنها وكثير من علماء عصرنا قد تبعوه في هذه المباحث أيضا حبا بابن تيمية وحبك في الشيء يعمي ويصم[1].

من نیز همانند جمهور علما امت و بیشتر محققین  در  مباحث نادر و مردودی که ابن تیمیه مطرح میکند مانند سخن وی در  مسأله زیارت و  ایراداتش به بسیاری از احادیث صحیح که در کتاب منهاج السنه مطرح کرده است، از چنین نظراتی بیزاری میجویم در حالیکه بسیاری از علمای عصر ما به دلیل عشق به  این تیمیه دارند از نظرات وی پیروی کرده اند زیرا که   محبت تو به چیزی تو را کر و کور میکند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]ابراز الغی الواقع فی شفاء العی، محمد عبدالحی لکنوی، ص104.

1212133.jpg12121.jpg

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن