منبع :  http://alwahabiyah.com

ا

افتراء به علمای مسلمان در عدم قبول روایات زیارت

محمد عبدالحی لکنوی حنفی  در کتاب «ابراز الغی الواقع فی شفاء العی» که آن را  در نقد اوهام صدیق حسن خان نوشته است،  در پاسخ به  وی  که روایات زیارت را رد کرده و آنها را به عده ای از علما نسبت داده چنین می گوید:

قوله : فظهر بهذا أن ما ذهب ابن تيمية وأهل الحديث ومالك إمام دار الهجرة والجويني والقاضي عياض ومن تبعه عن المحققين من تضعيفها وردها وعدم قبولها هو الصواب البحت فيه ،  افتراء على مالك والجويني وعياض فإنهم لم يضعفوا الإحاديث الواردة في الزيارة ولم يردوها ، ومن ادعى ذلك فعليه البيان بنقل عباراتهم الصريحة؛[1]

اینکه  صدیق حسن خان مدعی شده است:
 «از این سخنان ظاهر می شود که فتوای ابن تیمیه و اهل حدیث و امام دارالهجره مالک و جوینی و قاضی عیاض و پیروان او از محققین در تضعیف، رد و عدم قبول روایات زیارت، بسیار خوب است.» ، تهمت است چرا که مالک و جوینی و عیاض احادیث وارده در باب زیارت را تضعیف و رد نکرده اند و چناچنه  کسی چنین ادعایی دارد، باید عبارات صریح آنها را در رد  روایات زیارت  نقل کند.

 


 

[1] ابراز الغی الواقع فی شفاء العی، محمد عبدالحی لکنوی، ص103.

صضبضصبض.jpgصضبضصب.jpg

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن