منبع :  اختصاصی سایت الوهابیه

اگر چه برخی همواره ادعای پیروی از قرآن و سنت را دارند و با حربه مخالفت با قرآن  وسنت مسلمانان اعم از شیعه و سنی را رمی به بدعت و شرک می کنند، اما در مواردی می توان یافت همین به ظاهر پیروان سنت با اذعان به این مطلب که در قرآن وسنت مسئله ای را نیافته اند اما دست به توجیهاتی می زنند تا وجهه مشروعی به مخالفت های خود با نصوص دینی بدهند.

از جمله این اعترافات،تصریح صالح آل الشیخ از نوادگان محمد بن عبدالوهاب سردسته حرکت وهابیت در نجد می باشد. وی که در حال حاضر وزیر اوقاف و ارشاد و شؤون اسلامی می باشد هنگام بحث از دیدگاه وهابیت پیرامون اصحاب، ادعا می نماید شیعه نسبت به صحابه جفا نموده است. با این مقدمه چینی به مسئله ترضّی از صحابه و همسران پیامبر (صلی الله علیه وآله) می پردازد. وی می نویسد :

«و کانت لأهل السنة شعاراً و أدخلوها فی أشیاء من العبادات و فی کلامهم؛ کما فعلوا فی إذخال الترضی عن الصحابة و الترضي عن أمهات المؤمنين و الترضي عن جميع الآل في خطبة الجمعة و في غيرها من الخطب فإن إدخال الترضي عن الصحابة و عن زوجات النبي لم يكن في عهده و لا في عهد أبي بكر و عمر و لا في عهد عثمان ثم بعد ذلك الأئمة من التابعين فمن بعدهم أدخلوا هذا الترضي و أدخلوا هذا الشعار لأنه صار شعاراَ لأهل السنة في مقابلة غيرهم من الروافض و الخوارج و النواصب و من شابه أولئك»[1]

(اعتقاد اهل سنت به صحابه) به عنوان شعاری برای آنان درآمد و آنان این شعار را در بسیاری از عبادات!!!!!! و در سخنانشان وارد کردند. همانگونی که دعای برای خوشنودی خداوند از صحابه و همسران پیامبر (مادران مومنین) و تمامی آل پیامبر (صلی الله علیه وآله) را در خطبه نماز جمعه و دیگر سخنرانی ها وارد کردند. این در حالی است که نه در زمان پیامبر اکرم و نه در زمان ابوبکر و نه در زمان عمر و نه در زمان عثمان در خطبه های چنین دعایی انجام نمی شد. پس از عهد خلفا عده ای از علما که از تابعین بودند و پس از آنان این دعا را به عنوان شعار اهل سنت داخل در خطبه ها نمودند. زیرا این امر تبدیل به شعار اهل سنت در برابر دیگر مذاهب چون رافضی ها و خوارج و ناصبی ها و دیگران گردیده بود.

 

الهی.jpgالهی 1.jpg

[1]-  آل الشیخ، صالح بن عبدالعزیز، اللئالی البهیة فی شرح عقیدة الواسطیة،دارعاصمة،ریاض،چاپ اوّل، 1413 هـ ،ج 2،ص 410

 

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن