مستندی از چگونگی شکل گیری القاعده و گروه های تکفیری در خاورمیانه. تصاویری کمتر دیده شده.
فایل ها
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن