البانی که یکی از پیروان فکر و عقیده محمد بن عبدالوهاب است، در میان درسها و مجالسش گاهی از تندروی ها و تعصبات محمد بن عبدالوهاب و پیروانش هم گفته است. البانی محمد بن عبدالوهاب را دارای ضعف علمی و اخطاء می داند . و میگ وید در عقیده و رفتار محمد بن عبدالوهاب غلو و تندروی بوده، عوام مسلمانان را تکفیر کرده است و شما می توانید غلو و تندروی فکر محمد بن عبدالوهاب را در گروه اخوان من اطاع الله به وضوح ببینید، گروهی که با عبدالعزیز هم جنگیدند. اینها تندرو بودند.

تصاویر
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن