تاریخ ثبت  1399/10/29
تعداد بازدید  92
امری که بدترین امور است، ارتکاب آن ضلالت و انحرافی بس بزرگ است، اختلاف در آن راه ندارد. این سخن به معنای سختگیری و تشدد در بحث بدعت نیست، بلکه به معنای پرهیز از سخت گیری و تشدد است. وقتی میگوییم در بدعت اختلاف راه ندارد، یعنی اینکه چیزی که بدعت است امری واضح و روشن است، هیچ وقت امر مشتبه و شبهه ناک و محتمل بین دو طرف موضوع بدعت نیست. امر مشتبه، امری که اختلاف در آن سائغ و جایز است هیچگاه شر الامور و ضلالت نیست. وقتی میگوییم در بدعت اختلاف راه ندارد، منظور مان این است که تنها زمانی میتوانی کاری را بدعت بدانی و مرتکب آن را مبتدع بخوانی که آن کار بدعی بودنش واضح، روشن و مسلّم باشد. تعریف بدعت از دیدگاه شیخ حاتم العونی این است: ((كل امر يتدين به و نقطع بعدم صحة نسبته الي الدين)) هرچیزی که به دین نسبت داده میشود، در حالیکه یقینا انتسابش به دین صحیح نیست.

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن