تاریخ ثبت  1399/12/10
تعداد بازدید  27
شیخ سعید فوده بعضی از جوانان و حتی شیوخ درس خوانده گاهی در سخنانشان منکر وجود مذهب مجسمه و اهل تجسیم می شوند، اینان در واقع منکر امری محسوس و متواتر شده اند، همه نویسندگان کتب فرق و ملل و نحل به وجود چنین مذهبی اشاره کرده و درباره اش نوشته اند. حال چرا بعضی ها به وجود مذاهبی مانند اشاعره و ماتریدیه و معتزله و اسماعیلیه و شیعه و... اعتراف می کنند اما وقتی نوبت به مذهب اهل تجسیم می رسد سعی بر انکار این مذهب دارند؟!! این موضوع یک دلیل بسیار مهم دارد ان هم این است که این جماعت منکر از پیروان مذهب اهل تجسیم اند
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن