شیخ سعید فودة سوالی که ما اصرار داریم آن را طرح کنیم و به آن پاسخ بدهیم این است که چرا پیروان محمد بن عبدالوهاب این قدر بر شرح و تدریس عقیده طحاوی اصرار دارند، حال آنکه می دانند امام طحاوی در این کتاب در اصول و فروع عقیده با آنها مخالفت دارد؟ این سوال مهمی است که باید همواره به آن فکر کرد. پاسخ این است که عقیده طحاویه برای پیروان محمد بن عبدالوهاب، یک وسیله و ابزار است برای آنکه از شهرت و آبروی این کتاب استفاده کنند و در خلال تدریس این کتاب عقاید خودشان را آموزش بدهند و عقیده طحاوی را رد کنند. متاسفانه این روش یکی از روشهای حیله گرانه آنان در نشر عقیده نادرستشان است که متن کتب علمی علماء اهل سنت را بازیچه عقیده خود قرار می دهند.
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن