شیخ اسامه الرفاعی: شیخ البانی روزانه چندین ساعت متوالی در مکتبة الظاهریة مشغول مطالعه کتب حدیثی بود، او در علم حدیث عالم بود اما استاد ندیده بود، مهم ترین اشکال وارد بر شیخ البانی آن بود که تنها به یک علم شرعی پرداخت و از سایر علوم شرعی غفلت کرده و اهمال کرد. علوم شرعی مانند نحو، صرف، بلاغت، بیان، فقه، اصول، عقیده و حدیث و.... همگی با هم در ارتباط و تعامل هستند، علوم شرعی متداخل در هم هستند، متباین نیستند، برای همین عالم دینی باید در همه علوم شرعی به یک رتبه علمی مناسب برسد تا نظرش صواب باشد یا آنکه به صواب نزدیک باشد، لکن شیخ البانی در اثر اهمال در سایر علوم شرعی نظرش درباره حدیث هم قابل اعتماد نیست، زیرا فهم حدیث و حتی حکم بر سند حدیث هم در گروه بسیاری از علوم شرعی دیگر است.
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن