گرچه مردم کتاب ابن ابی العز را شرح بر عقیده طحاویه می دانند لکن این کتاب شرح عقیده طحاویه نیست بلکه نقد و ردّ عقیده طحاویه است. ابن ابی العز شارح عقیده شیخ ابن تیمیه است او از شهرت و مقبولیت عقیده طحاویه به عنوان یک وسیله و فرصت برای نشر عقیده شیخ ابن تیمیه استفاده کرده است. ابن ابی العز از ابتدا تا انتهای کتاب بارها عقیده امام طحاوی را مورد نقد و رد قرار داده است.

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن