امروزه ما با يك مصيبت و آفت بزرگ مواجهيم؛ آفت جوانان تازه به دوران رسیده، آنها که بدون داشتن شروط و شایستگی لازم، در مسائل شرعی و عقیدتی نظر می دهند؛ آنها که چند حدیث را حفظ کرده اند و بدون داشتن استاد، سراغ علم شرعی رفته اند؛ علمشان را از کتب گرفته اند؛ بدون آنکه مقصود نویسنده ها را بدانند. معضل جدیدی که با اینها داریم این است که میگویند این حدیث ضعیف است؛ بدون آنکه بدانند این حدیث ضعیف است یا ضعیف نیست؛ بدون آنکه بدانند حدیث ضعیف چه احکامی دارد، در چه جاهایی مردود است، در چه جایی قابل اخذ و عمل است.

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن