دکتر احمد بسام می گوید:

سلیمان برادر محمد بن عبدالوهاب بود اما با عقاید او مخالف بود و مردم را از پیروی محمد بن عبدالوهاب نهی می کرد. او نامه ای برای پیروان محمد بن عبدالوهاب نوشت و به ابن خویطر داد تا این نامه را به مردم پیرو محمد بن عبدالوهاب برساند. ابن خویطر نامه را رساند. اما محمد بن عبدالوهاب از این ماجرا با خبر شد و دستور قتل ابن خویطر را صادر کرد. مخالفت سلیمان با محمد بن عبدالوهاب تا اخرین لحظات عمرش ادامه یافت و هیچ دلیلی بر بازگشت سلیمان از مخالفت با محمد بن عبدالوهاب وجود ندارد.
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن