شیخ مفتی علی جمعة در سخنرانی خود که در کنگره چچن ایراد کردند درباره خطرات انحراف از منهج اهل سنت چنین تذکر دادند: بر ما واجب است، که شب و روز تلاش کنیم که برای فرزندان و نسلمان این دین را که بزرگان و پدر و مادر به ما تعلیم دادند، به ارث بگذاریم. چه حادثهای رخ داده است؟ این حرفها همگی علمی و نظری است؟ خیر. این انحراف موجب شده که از جاده اصلی و منهج صحیح بسوی خشونت و خونریزی کشیده شود. این انحراف موجب شده که صورت اسلام نزد تمامی عالم بد جلوه داده شود. این انحراف موجب شده که سدی در برابر راه الهی قرار گیرد هر چند چنین کارهایی از سر جهالت و بدون علم کافی صورت گیرد. این انحراف موجب شده که مصلحت مسلمین در اموال و جان و ناموس و وطن آنها به فراموش سپرده شود. این انحراف موجب ناكامي و شكست در تعامل با زندگی دنیا شده است. این را بدانید که اینان با کارهایشان مردم را به دینی به موازات دین اسلام دعوت می کنند که هیچ ارتباطی با اسلام ندارد.
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن