شیخ علی جمعه در سخنرانی خود در کنگره چچن گفتند: هر نسلی از این گروههای افراطی بیایند، نسل قبل از خودشان را لعن می کنند و بر غلو، تشدد و جهالت و ناكامي و جنايت هاي نسل قبل از خود می افزایند، رفتار اینان باعث می شود که امنیت از کل عالم برود، و با رفتن امنیت مردم بترسند. اهل سنت و جماعت به مردم اطمینان و آرامش داده است در طول قرون متمادی، امنیت را برگردانده است. با امنیت است که ایمان می آید، اساتید و بزرگان ما قاعده عجیبی را بیان می کردند، ما در آن زمان خوب نمی فهمیدیم تا اینکه رفتار این انسانهای افراطی را دیدیم می گفتند که امنیت قبل از ایمان است، این را با چشمانمان به خوبی مشاهده کردیم که وقتی امنیت برود ایمان قطعا خواهد رفت. اگر امنیت باشد برای انسان یک فرصتی خوبی است، که مردم را به ایمان دعوت کند، و اینکه زمین را آباد ساخته و به تزکیه نفس در خلال عبادت پرداخته می شود.
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن