بزرگترین اشکال وهابیت آن است که  اصل و ریشه شرک مشرکین را در رفتار مشرکین عرب جستجو کرده ، نه در عقیده. حال آنکه اصل و ريشه شرك مشرکین در عقیده آنها بوده است و عمل آنها فرع بر عقیده آنها بوده است. اين اشكال وهابيها باعث شده در فهم و تعریف مفهوم عبادت هم به انحراف کشیده شوند.
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن