سخنان عالم اهل سنت (شیخ مبروک زید الخیر) پیرامون گریه معاویه بعد از ذکر فضایل امیرالمؤمنین

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن