شیخ عثمان مصطفی نابلسی محمد بن عبدالوهاب و پیروانش میگ ویند مشرکین فقط شرک الوهی داشتند، اما شرک ربوبی نداشتند؛ ما میگوییم بر اساس آیات قرآن و احادیث و اسناد تاریخی مشرکین عرب و اقوام دیگر هم شرک الوهی داشتند و هم شرک ربوبی. ادعای وهابی ها درباره شرک ربوبی مبتنی بر سه اصل است که هر سه اصل آن خطا و اشتباه است. شیخ عثمان مصطفی نابلسی هر سه اصل را در مورد بحث و بررسی قرار می دهد.
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن