شیخ عثمان مصطفی نابلسی بن عثیمین شرک در طلب و دعای مسالتی (شرک در عبادت) را به شرک در ربوبیت بازمی گرداند، این یعنی بن عثیمین ناخواسته به این حقیقت اعتراف کرده است که اساس شرک مشرکین عرب، شرک در ربوبیت بوده است و به دلیل شرک در ربوبیت به شرک در عبادت افتاده بودند.
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن