شرحی که بن عثیمین بر منظومه اشعار اعتقادی سفارینی نوشته است، شرح بر عقیده امام سفارینی حنبلی و عقیده حنابله نیست، بلکه شرح عقیده بن عثیمین است،  بن عثیمین تمام تلاشش را صرف این کرده تا اشعار امام سفارینی را بر عقیده نجدیه تطبیق بدهد. البته میان عقیده ابن عثیمین و عقیده حنابله تفاوت زیاد است. اصلا من توصیه میکنم برای شناخت عقیده حنابله، به شرحی که خود امام سفارینی بر اشعارش نوشته است مراجعه شود، نه آثار جماعت نجدیه
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن