تاریخ ثبت  1400/04/21
تعداد بازدید  90
عبادت یکی از مهم ترین مفاهیم اسلامی است همه ما مسلمانان درباره اهمیت و لزوم عبادت خداوند اتفاق نظر داریم  اما عبادت چیست؟ تعریف صحیح، جامع و مانع عبادت چیست؟اگر کسی در تعریف عبادت بگوید: ((عبادت به معنای نهایت خضوع، کمال محبت و ذلت است.))  تعریف اشتباه و ناقصی از عبادت بیان کرده است. زیرا براساس این تعریف سجده یعقوب و پسرانش در مقابل یوسف هم عبادت است یعنی آنها کسی غیر از خدا را عبادت کرده اند. بر اساس این تعریف سجده ملائکه در برابر انسان هم مصداق عبادت است. بر اساس این تعریف محبت فراوان یک جوان عاشق نسبت به همسرش عبادت است. بر اساس این تعریف محبت و  خضوع ویژه فرزند در برابر مادرش مانند اینکه دست و پای او را ببوسد این هم عبادت است. تعریف صحیح مفهوم عبادت این است که بگوییم عبادت یعنی خضوع همراه با اعتقاد به ربوبیت معبود. بنابراین خضوع تنها، برای تحقق عبادت کافی نیست عقیده هم لازم است. عقیده به ربوبیت معبود لازم است. اعتقاد به ربوبیت معبود گاهی به صورت کلی است گاهی هم به صورت جزئی است.
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن