کارگروه تاریخ اشراق با محوریت عبرت پژوهی تاریخی در بهار ۳۹ نشستهایی با موضوع سلفیگری برگزار نمود که در یکی از جلسات مقوله ی سلفیگری و وهابیت در منابع غربی را با حضور جناب آقای محمدحسین رفیعی بررسی کرد. در ذیل، متن این نشست تقدیم شما میشود .

 

 

اصل مقاله مذکور را از پیوست ذیل دریافت نمایید.

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن