جامعه¬ی علویان ترکیه در پی ظهور و حضور در صحنه¬ی اجتماعی و سیاسی این کشور، فراز و نشیب¬های فراوانی را پشت سر گذاشته است. هویت این جماعت دینی، خواسته و ناخواسته، با جامعه‌ی شیعه پیوند خورده و این پیوند پیامدهای مرتبط با خود را از دوران حاکمیت دولت عثمانی تا به امروز به همراه داشته است. جایگاه سیاسی علویان ترکیه در بحبوحه¬ی تحولات جاری منطقه به‌ویژه پس از حوادث سوریه، تحت حاکمیت دولت علوی، کانون توجه ناظران سیاسی قرار گرفت. این توجه در مورد ایران ،به عنوان بزرگترین مرکز شیعی جهان و کشوری به غایت تأثیر¬گذار و متأثر از تحولات منطقه، دوچندان است. بررسی روند درحال تحول نقش علویان در عرصه¬ی سیاسی و اجتماعی ترکیه بخش¬های بنیادین این مقاله را تشکیل می¬دهد.
منبع :  فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، ، زمستان 1391
نویسنده :  سید عباس هاشمی
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن