به باور بسیاری از تحلیل گران، در زمان ولی عهدی بن سلمان، کشور عربستان دچار بحران های جدی فراوانی شده است.
 این بحران ها تا حدی جدی است که تاثیرات منفی مستقیمی بر سیاست، اقتصاد و امور نظامی و قضایی این کشور گذاشته است.  چنانکه ترکی شلهوب از فعالان فضای توییتر در صفحه شخصیش نوشت: نظام سیاسی عربستان، ناتوان گشته است.  نظام اقتصادی نیز دچار تزلزل شده است، در امور نظامی نیز ضعف حاکم است و نظام قضایی نیز فاسد می باشد. ترکی شلهوب پس از بیان این عبارات، می نویسد: بن سلمان، کشور را نابود کرد.
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن