داعش در مکتوبات رسمی خود میگفت:
دولت ما در امتداد و دنباله رو مسیر دولت و دعوت محمد بن عبدالوهاب و دعوت نجد است.
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن