محمد عمر سربازی می نویسد:
به قصد استعانت و استغاثه و استمداد با اعتقاد به اینکه آن غیر الله عالم و سامع و مشکل گشاست استقلالا. پس نداء و صدا کردن هر مخلوقی با این عقیده شرک و کفر صریح است.
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن