علامه تفتازانی می گوید: گاهی در میان اهل سنت اختلافاتی در مسائل فرعی رخ می دهد اما افراد محقق با دیدن این اختلافات مخالفین را اهل بدعت نمی خوانند. گرچه برخی از افراد که بسیار متعصب اند در چنین مواردی خیلی سریع مخالفینشان را بدعتگذار می خوانند. اینها نمی دانند که بدعت مذمومه امر جدیدی است که در عهد رسول الله و سلف نباشد و دلیل عامی هم بر آن دلالت نکند. برخی افراد نادان و جاهل گمان کرده اند هر امری که در میان صحابه نبوده حتی اگر هیچ دلیل شرعی بر قبح آن نباشد بدعت مذمومه است، اینها برای توجیه پندار غلطشان به این سخن رسول الله تمسک میکنند که فرمودند «ایاکم و محدثات الامور برحذر باشید از امور جدید و حادث». این افراد نادان نمی دانند که مقصود⁦⁩ رسول الله از این سخن چیست؟ مقصود رسول الله از محدثات الامور چیزهایی است به دین نسبت داده میشود در حالی که در دین نیست.
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن