عبارت "من دون الله" در آیات زیادی از قرآن استعمال شده و در بسیاری از آنها در معنای "به جای خدا" به کار رفته است. چند مورد از مواردی که عبارت "من دون الله" در معنای "به جای خدا" به کار رفته است در این تصویر دیده می شود.
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن