بن باز طبق ظاهر گرایی که دارد تصریح می کند که منظور از سایه، سایه ذات خداوند است.
اما بن عثیمین با رد این معنا می گوید: مقصود روایت این است که خداوند برای این هفت گروه سایه ای خلق می کند نه اینکه در زیر سایه ذاتش باشند. 
سپس می گوید: هر کسی بگوید که خداوند سایه دارد، از الاغ هم بدتر است. (فهو بليد أبلد من الحمار)

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن