مطیعی حنفی می نویسد: 
 «ليس كل ما لم يفعل في زمن النبي، و فعل بعد زمنه عليه الصلاة و السلام، بدعة مذمومة و ضلالة»
هركاري كه در زمان رسول الله (صلی الله علیه وآله) نبوده و بعدها حادث شده است بدعت مذموم و گمراه نيست.

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن