ابن ابی العز، در شرح عقیده طحاویه، تکیه و اعتمادش بر عقاید ابن تیمیه و ابن قیم بود؛ حداقل 187 مورد از موارد اعتماد ابن ابی العز بر سخنان ابن تیمیه و ابن قیم توسط محققین استخراخ شده است.ابن ابی العز در شرح عقیده  طحاویه، حرفهای ابن تیمیه و ابن قیم  را  آورده است بدون آنکه اصلا اشاره ای کند یا نامی از ابن تیمیه و ابن قیم بیاورد. ابن ابی العز، از ترس اینکه از سوی مخالفین ابن تیمیه، حرفهای ابن تیمیه و ابن قیم را بدون ذکر نام آنها در شرحش بر عقیده آورده است. او نام ابن تیمیه و ابن قیم را نیاورد تا حرفهایش  مورد قبول قرار بگیرد.

 

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن