چیزی که وهابیت تکفیری از درک آن عاجزاند و به خاطر همین مسلمانان را به خاطر  اعتقاد به قدرت ما فوق بشری اولیاء، تکفیر می کنند!!!
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن