در این پایان نامه طی دو بخش به معرفی محمدطاهر بن عاشور(12961393ق) و تفسیر و روش تفسیری او پرداخته شده است. در بخش اول، حیات ابن عاشور و محیط و فعالیت های علمی و تألیفات او معرفی شده است. در بخش دوم، تفسیر ابن عاشور بررسی شده و از این موضوعات سخن به میان آمده است: مشخصات کلی تفسیر، شیوه تفسیری ابن عاشور، مسائل کلامی در التحریر و التنویر، اهل بیت(ع) در آن تفسیر، و علوم قرآنی در آن تفسیر
نويسنده :  فریده عبودیت
نام دانشگاه :  اصول دین
استاد راهنما :  حجت الاسلام محمد علی مهدوی راد
استاد مشاور :  دکتر مجید عارف
تاریخ دفاع :  1380
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن