امامت از اساسی ترین اعتقادات شیعه می باشد وبر همین اساس از قدیم الایام برنامه شبهه افکنی از سوی مخالفان نسبت به آن آغاز گردیده است، که در حال حاضر با توجه به گسترش تفکر سلفی و ابن تیمیه ای این مساله صورت جدیدی به خود گرفته است.کتابی همچون الامامه والنص فیصل نور بطور گسترده و با تکیه به منابع شیعه در صدد انکار امامت ائمه بر آمده است، مولف کتاب در بخش دوم کتاب، مدعی می شود که در قران کریم هیچ آیه ای که دال بر مساله امامت باشد و بتوان از آن مساله امامت را ثابت کرد، وجود نداشته و این مساله ساخته و پرداخته علمای شیعه می باشدکه با قائل شدن به تاویل و تحریف آیات قرآن کریم و ساختن احادیث و روایاتی در این باب و انتصاب آن روایات به ائمه خود در پی اثبات امامت در قرآن کریم هستند. لذا در این رساله سعی شده است که به بررسی ادعاهای وارده از سوی مولف کتاب پیرامون مساله وجود نص قرآنی پیرامون امامت پرداخته شده و به شبهات پیرامون این مساله و به تبع آن مساله تحریف قرآن و حکم قائل به تحریف قرآن پاسخ داده شود.
نويسنده :  مصطفی غفوری
نام دانشگاه :  حوزه علمیه
استاد راهنما :  حجت الاسلام و المسلمین رضا نژاد
استاد مشاور :  حجت الاسلام و المسلمین حق پرست
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن