تاریخ ثبت  1392/07/02
تعداد بازدید  811

کتاب نظام واسطه در خلقت بقلم علی اصغر رضوانی به رشته تحریر درآمده است.

تاريخ تفکر اسلامى همراه فراز و فرودها و آكنده از تحول و دگرگونیها و تنوع برداشتها و نظريه ‌هاست. در اين تاريخ پرتحول، فرقه‌ ها و مذاهب گوناگون و با انگيزه‌ ها و مبانى مختلفى ظهور نموده و برخى از آنان پس از چندى به فراموشى سپرده شده ‌اند و برخى نيز با سير تحول همچنان در جوامع اسلامى نقش‌آفرينند، اما در اين ميان، فرقه وهابيت را سير و سرّ ديگرى است؛ زيرا اين فرقه با آنكه از انديشه استوارى در ميان صاحبنظران اسلامى برخوردار نيست، اما بر آن است تا انديشه‌ هاى نااستوار و متحجرانه خويش را به سائر مسلمانان تحميل نموده و خود را تنها ميداندار انديشه و تفكر اسلامى بقبولاند. از اينرو، شناخت راز و رمزها و سير تحول و انديشه‌ هاى اين فرقه كارى است بايسته تحقيق كه مؤلف ارجمند این اثر به زواياى پيدا و پنهان اين تفكر پرداخته و با بهرهمندى از منابع تحقيقاتى فراوان به واكاوى انديشه‌ ها و نگرشهاى اين فرقه پرداخته است. مؤلف با بیان يكى از موضوعات مهم و زيربنايى اختلافى بين وهابيان و ديگر علماى اسلامى از مذاهب مختلف را که موضوع بودن واسطه بين خلق و خالق متعال در درخواست حاجات است كه وهابيان شديداً آن را انكار كرده و ديگران آن را ثابت بلكه امرى ضرورى مى‌دانند، بررسی و تبیین نماید. مؤلف درصدد بیان حقیقت توسل، شفاعت و نظام واسطه میباشد لذا با ذکر نظر علما و صاحب نظران این مطلب را پیگیری نموده است. مؤلف طی چند مطلب حقیقت شفاعت را بررسی نموده و با بیان اینکه شفاعت و توسل در طول توجه به خداوند است ضمن بیان مسائلی که در مقام توسل و شفاعت باید بدانها توجه داشت به شبهه هایی نیز پاسخ گفته است.

این کتاب شامل مقدمه و هفت مبحث می باشد. مباحث عبارتند از: در مبحث اول کتاب نظام واسطه در قرآن کریم بررسی شده است. در مبحث دوم انواع واسطه در ادبیات قرآن شناسایی شده و آیات واسطه و شفاعت در قرآن و مصادیق آن بحث شده. در مبحث سوم اعتقاد مشرکان به واسطه و شفاعت در نظام تکوین در آیات قرآن بررسی شده. در مبحث چهارم به اقسام آیات مربوط به شفاعت و تقسیم شفاعت تشریعی به آنچه برای خدا ثابت است و آنچه مربوط به غیر خداوند است، پرداخته. مبحث پنجم حقیقت شفیع  و تغییر سببیّت در شفاعت و واسطه گری میباشد. در مبحث ششم مؤلف در صدد بیان نظریه و دیدگاه اهل سنت برآمده است. در مبحث هفتم مصادیق وسائط در قرآن کریم عنوان شده است.

مؤلف بعد از بررسی نظام واسطه در خلقت به این نتیجه رسیده که توجه به اسباب با اعتقاد به اینکه سبب ها با إذن الهی کار می کنند عین توحید است و نظام عالم بر اساس اسباب و مسببات می باشد..

تعداد صفحات :  0
تعداد جلد :  0
اندازه کتاب :  رقعی
ناشر :  نشر مشعر(427)
سال انتشار :  0
محل انتشار :  تهران
زبان کتاب :  0
نوبت چاپ :  بهار 1390
تعداد جلد2 :  1
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن