تاریخ ثبت  1392/07/08
تعداد بازدید  866

کتاب تاویل صفات خدا، توسط علی اصغر رضوانی به رشته تحریر در آمده است.

فرقه وهابيت با آنكه از افکار استوارى در ميان صاحب‌ نظران اسلامى برخوردار نيست، اما بر آن است تا افکار سست و متحجرانه خويش را به ساير مسلمانان تحميل کند. کتاب حاضر، سلسله مباحثی مرتبط با نقد و تفسیر آراء و اندیشه‌ های وهابیت و وهابیت‌ شناسی است. در این کتاب مبحث تاویل از دیدگاه اسلامی و فرقه وهابیت بررسی می ‌شود و ضمن قیاس آرای وهابیون در این زمینه با اصل دین، نواقص و کاستی ‌های تفکر آنها درباره تاویل صفات خدا در قرآن و احادیث بررسی و ردیه‌ هایی بر عقائد و اصول این فرقه ارائه می‌شود. مولف ضمن تشریح مفاهیم محکم و متشابه درباره آیات، دلائل وهابیون مبنی بر نفی تاویل آیات را ذکر می کند و پاسخ ‌هایی برگرفته از احادیث و روایات اسلامی و آیات قرآنی ارائه می ‌نماید، و ضمن بسط این مبحث و بیان استدلال‌ های قائلین به تاویل صفات، تاویل را از دیدگاه اهل سنت نیز بررسی می‌کند.

 این کتاب شامل بیست و هشت فصل می باشد. برخی از فصول این کتاب عبارتند از: محکم و متشابه در قرآن، آرای مختلف درباره صفات خدا، مذهب تفویض، مذهب تشبیه، مذهب تاویل، قول به تفصیل، فرق بین تاویل و تفویض، دلائل وهابیان بر نفی تاویل، اختلاف در وقوع مجاز در قرآن، جواز تاویل، موارد استعمال تاویل در قرآن، تفسیر دقیق در تاویل، آیات استوای بر عرش، اثبات ید بر خداوند، اهتمام اهل بیت در تنزیه باری تعالی، تاویل از دیدگاه عالمان اهل سنت، اهل تاویل از سلف، رجوع ابن تیمیه از انکار تاویل،

مولف پس از بررسی عقائد وهابیون در تاویل صفات خدا، به نواقص تفکر وهابیون در موضوع تاویل صفات خدا در قرآن پی برده و در نتیجه به نقد و رد عقائد و اصول این فرقه پرداخته است.

تعداد صفحات :  0
تعداد جلد :  0
اندازه کتاب :  رقعی
ناشر :  نشر مشعر(427)
سال انتشار :  0
محل انتشار :  تهران
زبان کتاب :  0
نوبت چاپ :  بهار 1399
تعداد جلد2 :  1
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن