تاریخ ثبت  1392/07/08
تعداد بازدید  866

کتاب سلسله مباحث وهابیت شناسی البانی و بن باز محدث و مفتی وهابیان توسط علی اصغر رضوانی به رشته تحریر در آمده است.

تاریخ اندیشه اسلامی همراه فراز و فرودها و آکنده از تحول و دگرگونی ها و تنوع برداشت ها و نظریه هاست. در این میان فرقه وهابیت را سیر و سرً دیگری است. زیرا این فرقه با آنکه از اندیشه استواری در میان صاحب نظران اسلامی برخوردار نیست, بر آن است تا اندیشه های نا استواز و متحجرانه خویش را به سایر مسلمانان تحمیل نموده و خود را تنها میدان دار اندیشه و تفکر اسلامی بقبولاند. نویسنده درصدد بیان عقاید وهابیت و شرح حال و اعتقادات دو تن از بزرگان این فرقه بنام البانی و بن باز می باشد.

این کتاب شامل دیباچه و دو بخش می باشد. بخش اول: البانی محدث وهابیان که شامل مباحثی همچون شرح حال البانی, فتاوای البانی, اتهامات البانی به دیگران, برخی از روایات تصحیح ده توسط البانی, کارهای منفی البانی, دیدگاه های سیاسی البانی تشکیل شده است. در بخش دوم: بن باز مفتی وهابیان که شامل مباحثی همچون شرح حال بن باز, دیدگا های فقهی بن باز, نقد مبانی اجتهادی بن باز, نقدِ میزان بودن فعل سلف می باشد.

نویسنده می گوید: شناخت راز و رمزها و سیر تحول و اندیشه های فرقه وهابیت کاری است بایسته تحقیق تا بتوان زوایای پیدا و پنهان این تفکر را شناخته و با بهره مندی از منابع تحقیقاتی فراوان به واکاوی اندیشه ها و نگرش های این فرقه پرداخته شود. یکی از بزرگان وهابیت البانی که محدث وهابیون و یکی دیگر بن باز مفتی وهابیون می باشد. اینان نظرات مختلف و شاذی را در اسلامی بیان کرده اند و وهابیون تمام این نظریه ها را بدون کم و کاست انجام می دهند و باعث تفرقه و اختلاف بین مسلمانان شده اند.

تعداد صفحات :  0
تعداد جلد :  0
اندازه کتاب :  رقعی
ناشر :  نشر مشعر(427)
سال انتشار :  0
محل انتشار :  تهران
زبان کتاب :  0
نوبت چاپ :  1390
تعداد جلد2 :  1
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن