تاریخ ثبت  1395/09/28
تعداد بازدید  190
تعداد صفحات :  504
تعداد جلد :  1
ناشر :  انتشارات دارالرازی
سال انتشار :  2000
محل انتشار :  عمان - الاردن
نویسنده :  سعید عبداللطیف فوده اردنی(ملقب به أبی‌الفداء و سیف‌السنة، م1967ق)
فرقه گرایی اهل علم در این زمان باعث شده که تمییز بین حق و باطل بر مردم بسیار سخت باشد. نویسنده متذکر می‌شود که هدف اصلی او از تالیف و نگارش این کتاب این مهم بوده است که عقاید اهل سنت راستین و واقعی را از مؤلفه های عقیدتی ابن تیمیه مثل مساله ی تجسیم، جدا سازد. مطالب این کتاب از 6 باب و خاتمه تشکیل شده که به شرح زیر است: بیان برخی از اصول و مبانی کلی مذهب و اعتقاد ابن تیمیه که بیشتر حالت معرفی اولیه ی او را دارد مثل عقیده ی او در باب حقیقت موجودات و معنای فطرت، بررسی عقاید و مبانی نظری ابن تیمیه در مورد مساله ی اسماء و صفات الهی و نقد نظرات او در برداشت ظاهری از آیات متشابه که در نهایت به مساله ی تجسیم ختم می گردد، عقاید موهن و سخیف ابن تیمیه در مورد صفات خداوند متعال مثل قدرت و خالقیت که مؤلف تبیین ابن تیمیه از این صفات را به نقد می کشد، نقد دیدگاه ها و عقاید ابن تیمیه در مورد حوادثی که به ذات خداوند قائل است. بحث جنجالی و پر تنش جلوس خداوند بر عرش، و نقد دیدگاه ابن تیمیه در این مورد، ضمن اینکه به تفصیل به تناقضات فاحش ابن تیمیه در تبیین این مساله اشاره داشته و سردرگمی و بی مبنایی او در تبیین این عقیده به خوبی به نمایش می گذارد. =
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن