بر اساس قرآن کریم و روایات اسلامی کسی که به زبان شهادتین جاری کند مسلمان است و در پناه اسلام جان، مال و عرض او در امان است و هرگونه تعرضی به او حرام است. علمای آگاه و بزرگ شیعه و سنی، در طول تاریخ سعی کردنده اند، تعریف جامع و مانعی از تکفیر و علل و عوامل آن ارائه دهند؛ از جمله ی این علما علامه مجلسی(ره) محدث بزرگ شیعه، و ابن تیمیه از عالمان اهل سنت هستند. نظرات این دو عالم - که در بین شیعه و سنی جایگاه والایی دارند - در مسئلة فوق می تواند برای طرفداران آنها حجت باشد، و به بسیاری از تندروی ها و لجاجت ها پایان دهد. هر دو عالم ضمن این که به مذاهب مخالف خود انتقادهای فراوانی دارند؛ ولی به پیروی از قرآن و سنت به این مطلب اقرار دارند، که ذکر شهادتین برای اسلام ظاهری، کفایت می کند و گوینده ی آن در احکام ظاهری، با دیگر مسلمانان فرقی ندارد. علامه مجلسی و ابن تیمیه مسلمانان را از تکفیر یکدیگر بر حذر می دارند، و تأکید می کنند هر کسی صلاحیت تکفیر دیگران را ندارد، و شخصی که متهم به کفر شده است، باید بر او اتمام حجت شود، پس اگر کفر او آشکار شد، تکفیر می شود، در غیر این صورت کسی که اسلام او به یقین دانسته شده است، با شک از او زائل نمی شود؛ و تکفیر او بر خلاف مبانی اسلام است. به نظر می رسد این دو دانشمند با این که از نظر مفهومی تکفیر را دقیق مطرح و معیارهای سختی برای تحقق آن معرفی کرده اند، ولی در مصداق، التزام کاملی به آن معیارها نشان نداده و برخی از مسلمانان مانند فلاسفه و صوفیه را تکفیر کرده اند
نويسنده :  محمود علیخانی
نام دانشگاه :  دانشکده مذاهب
استاد راهنما :  دکتر سید حسن اسلامی
استاد مشاور :  دکتر رسول رضوی
تاریخ دفاع :  1389
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن