خشونت دینی یکی از مسائل بسیار مهم در جهان اسلام است. این مسأله از سوی کسانی مطرح می شود که خود را موحد واقعی و دیگران را مشرک و بدعت گذار می دانند. در این پا یان نامه سعی بر آن شده است که بین دو نماینده از دو مذهب مختلف مقایسه ای انجام شود و مشخص گردد که بدعت گذار واقعی و مشرک و معیار شرک چه می باشد.
نويسنده :  عبدالمحمد شیروانی شیری
نام دانشگاه :  ادبیات و علوم انسانی
استاد راهنما :  سعید رحیمیان
استاد مشاور :  علی محمد ساجدی
تاریخ دفاع :  1388
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن