رابطة عقل و دین از دیرینه ترین مباحث تفکر بشری است ، به طوری که در تاریخ تفکر اسلامی و در ارتباط با تبیین نسبت بین عقل و دین اختلاف نظر وجود دارد ، هر گروه یا فرقه ای به نوعی با دین برخورد دارند ؛ بعضی به ظاهرآیات و روایات اکتفا می کنند و مخالف دخالت عقل در دین هستند و بعضی عقل را در دین دخیل می دانند، در این میان بررسی دیدگاه ملاصدرا و إبن تیمیه قابل توجه می باشد . در این پژوهش کوشش شده بررسی تطبیقی رابطة عقل و دین در پنج فصل پرداخته شود . پس از بیان مقدماتی در بارة دیدگاه هایی که در خصوص رابطة، عقل و دین وجود دارد ، به بررسی رابطة عقل و دین از دیدگاه ملاصدرا پرداخته می شود ، در ادامه از دیدگاه ابن تیمیه بررسی شده و سرانجام به بررسی تطبیقی این مبحث از دیدگاه هردو متفکر پرداخته شده است.
نويسنده :  مدینه کرمی
نام دانشگاه :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز
استاد راهنما :  علی محمد ساجدی
تاریخ دفاع :  1388
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن